Bildiri Özeti Hakemlik Değerlendirmesi

TARİHSEL ANLATILARI YAZILI İFADE ETMEDE TÜRKÇE’NİN KULLANIMI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Özet

Eğitimin görevi sadece bilgi ve beceri kazandırmak değil, aynı zamanda toplumun üstün tuttuğu ortak değerleri bireye aktararak bireye, toplumsal ve millî bir kimlik kazandırmaktır. Bu süreçte kullanılan en temel araç, dildir.

Dil her zaman insanın duygu ve düşüncelerini karşı tarafa iletme aracı olarak algılanmıştır. Kuşkusuz dilin böyle bir işlevi vardır. Hatta yalnızca bir taraftan diğer tarafa bir mesaj aktarma aracı değil, aynı zamanda karşı taraftan da bir mesaj alma ve mesajın etkisini algılama aracıdır. Yani dil, bir iletişim ve etkileşim aracıdır (F. Huvaj, 2000: s.2). Bu bağlamda, “Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi kazandırmak (Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı, 2008)” maddesi tarih dersinin genel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade etmede güçlük çektikleri ortadadır. Bu yüzden konuyla ilgili olarak bir çalışma yapma ihtiyacı hissedilmiş ve tarih dersinde bu eksikliğin yansımaları araştırılmıştır.

Dil, mazi ile irtibatı devam ettiren, millî kültürü gelecek nesillere aktarmada kullanılan, birleştirici ve kaynaştırıcı niteliği olan bir kültür unsurudur. Kültür, dar anlamda bilim, sanat ve felsefeyi çağrıştırsa da geniş anlamda iktisadi, siyasi, ideolojik ve tarihsel, tüm boyutları kapsamaktadır. Bu bağlamda dil, eğitimin olduğu gibi kültürün de en önemli öğesidir. Bir milletin dili bozulduğunda kültürel faaliyetleri aksatılmış, mazi ile bağları kesilmiş olur.

Bu çalışmada, tarih dersinin genel amaçlarından olan “Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi kazandırmaktır. (Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı, 2008)” maddesinin ne derece gerçekleştirildiği araştırılmıştır. Bu amaçla, Anadolu lisesi, Meslek lisesi ve İmam-Hatip lisesi okullarından 10. Sınıf öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılına ait tarih dersi yazılı kâğıtları incelenmiştir. Yapılan çalışmada tarih dersinde öğrencilerin Türk dilini yazılı ifade ederken doğru ve etkili kullanma becerisinin ne derecede ortaya konduğu araştırılmıştır. Araştırmada betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu teknikle yazılı kâğıtları Türkçenin kullanımı açısından incelenmiş öğrencilerin imla kuralları, anlatım bozuklukları, yazım yanlışları gruplandırılarak okullar arası karşılaştırmalar yapılmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin yaptığı hatalar sayısallaştırılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Anadolu lisesi öğrencilerinin tarihsel anlatıları yazılı ifade ederken Türk dilini daha etkin ve yanlışsız kullandıkları ortaya konmuştur.

Hakem Değerlendirmesi

Doç. Dr. Bahri ATA


Mevcut Süreç - Kabul Edildi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram